Програмске активности

КЉУЧНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФОНДАЦИЈЕ

УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НОМИНАЦИОНОГ ДОСИЈЕА КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧА СА ОКРУЖЕЊЕМ, ПЛАНОВИМА – АНЕКСИМА И ПРИЛОЗИМА
Историјско место Бач са окружењем уписано је на Унескову Прелиминарну листу још 2010, од када тече и непрестано унапређивање стања и увећавање знање о овом јединственом простору и сачуваном наслеђу. Министарство културе је крајем 2017. иницирало интензивирање израде номинације Бача за упис на Листу Светске баштине. Одржани су састанци у правцу дефинисања карактера добра, који су довели до одлуке да се номинација овог добра преквалификује са мешовитог наслеђа на културни предео ( значајан допринос дали су Борис Ерг из Међународнe oрганизације за очување природе, IUCN и Душка Димовић, директорка канцеларије Светске организације за природу у Београду, WWF). Тако се од 1. фебруара 2019. ово добро налази се на Унесковој Прелиминарној листи под називом: Cultural landscape of Bač and its surroundings

Поред Покрајинског завода који је територијално надлежан и носилац истраживања и пројекта „Векови Бача“, у изради досијеа учествује Републички завод за заштиту споменика културе у Београду, у складу са Законом о културним добрима и Меморандума о сарадњи ове две институције од 26.2.2019. и Центар за Светско наслеђе Кине (део Меморандума о разменама и сарадњи у области културног наслеђа између Републике Србије и Народне републике Кине који су потписали министар културе и информисања Владан Вукосављевић и администратор Државне управе за културно наслеђе НР Кине Лиу Јуџу).

Драфт текст номинационог досијеа са прилозима за упис културног предела Бача са окружењем на Унескову листу културне и природне баштине прослеђен је у Париз 30. септембра 2019. године. Будући да посао на доради и комплетирању ове верзије није завршен до термина предвиђеног за предају финалних верзија (30. јануар 2020.) настављено је са радом и у 2020. години, у складу са програмом Фондације, Покрајинског и Републичког завода, са задатком његовог завршетка и предаје 30.1.2021.

УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ПРЕДЕЛОМ БАЧА
Фондација је осмишљена да на бази досадашњег искуства и оствареном мрежом сарадника и стејкхолдера у 2020. започне са припремама за процес управљања. Културни предео Бача први је у Србији, чија је заштита обезбеђена посебним просторним планом подручја посебне намене. Модел управљања преко Фондације, основане при институцији заштите, са укључењем и других сектора (заштита културног и природног наслеђа,туризам ) даје нови вид организоване бриге и могућност свеобухватног приступа.