Фондација

О фондацији

Фондација Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин за управљање културним пределом Бача основана је за потребе будућег управљања овим добром и израду номинационог досијеа за упис Културног предела Бача са окружењем на Унескову листу светске културне и природне баштине. Припреме за оснивање Фондације започеле су профилисањем њеног карактера и радом на Акту о оснивању Фондације, у чему су активно ушешће имали Министарство културе и информисања РС и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АПВ. Након успостављања консензуса са надлежним институцијама око текста Статута, састава Управног одбора, избора управитеља и прибављањa потребне документације – одржана је 6. децембра 2019. Прва, коститутивна седница Управног одбора Фондације. Након уписа у Регистар АПР и доделе рачуна (19.12.2019) Фондација је званично започела са радом. Почетна средства у износу од 100.000, динара и средства за суфинансирање израде номинационог досијеа у износу од 400.000,00 динара пренео је на рачун Фондације њен оснивач, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин. Фондација је правно лице и у смислу важећег Закона недобитна невладина организација. Основана је ради остваривања општекорисног циља у области управљања, очувања, промовисања и унапређења културног наслеђа као и других пословa који нису у супротности са прописима, а доприносе значају и јачању заштите непокретних културних и природних добара на ширем простору региона Бачке у Војводини:

– да координира процесима управљања и очувања културних и природних добара

– да планира и организује активности усмерене на очување и унапређење културних и природних добара.

– да активно ради на подизању свести локалне заједнице о значају и вредностима културних и природних добара.Фондација је основана добровољно и самостална је у одређивању својих циљева.

Статут је највиши општи акт Фондације.

Органи Фондације су: Управни одбор, чији је рад прописан Пословником о раду Управног одбора и Управитељ, са задацима у складу са Статутом.